Tuesday, June 10, 2008

Třetina všech českých bratrstev (200, tj. 31%) byla zasvěcena svatým. Početně vyniká patrocinium svaté
Barbory, ta se jako patronka umírajících a přímluvkyně za šťastnou smrt těšila největšímu zájmu věřících, jejích
bratrstev bylo 41. Podobnou funkci jako Barbora měl i svatý Josef (13 bratrstev, ale jeho kult se vyskytoval ve
více než dvaceti dalších zasvěcených sv. rodině - Ježíš, Marie, Josef). O popularitě nového domácího světce,
teprve v roce 1729 kanonizovaného svatého Jana Nepomuckého, svědčí rych lé šíření konfraternit s jeho
patrociniem (bylo jich celkem 26 a dvě, kde měl jako spolupatronku Pannu Marii). Poměrně velké zastoupení
měla také bratrstva sv. Anny (20) a sv. Františka
z Assisi (i se třetími řády jich bylo 25). Další světci se v patrociniích bratrstev již vyskytovali vzácněji, většinou
méně než desetkrát. Byly mezi nimi skupinové kulty Čtrnácti svatých pomocníků, Andělů Strážných, Tří králů,
dále kupř. patroni jezuitského řádu sv. František Xaverský a sv. Alois, františkány šířený sv. Antonín Paduánský,
zakladatel benediktinského řádu sv. Benedikt, selský patron sv. Izidor a celá řada dalších - kupř. sv. Alžběta,
Otýlie, Apolónie, Cecílie, sv. Šebestián, Vavřinec, Jakub, Prokop, Václav, Libor, Eustach, apod.
Poslední skupinu patrocinií bratrstev tvoří kulty, které nebylo možné jednoznačně zařadit do jedné ze tří výše
uvedených skupin (bylo jich 47, čili 7% ze všech bratrstev). Jedná se především o smíšené kulty, kde se spolu se
svatým vyskytovala Nejsvětější Trojice, Ježíš nebo Panna Marie. Jako příklady lze uvést bratrstvo Panny Marie a
sv. Floriána, Prokopa, Bernarda, Barbory, již zmíněná augustiniánská bratrstva Panny Marie Utěšitelky a sv.
Moniky, bratrstvo Nejsvětější Trojice a sv. Anny apod. Vedle těchto smíšených kultů sem však patří bratrstva,
která v titulu vůbec žádný kult neměla. Šlo o bratrstva označovaná jako pohřební nebo zádušní. U nich se
musíme zastavit.