Saturday, December 29, 2007

Renesanční literátské kůry se v pramenech většinou objevují ve dvojí podobě - jednak ty, které zpívaly v
národních jazycích (kůry české, německé) a jednak kůry latinské, složené ze skutečných intelektuálů, které se
většinou věnovaly složitějšímu renesančnímu figurálnímu zpěvu. Latinské kůry byly starší a právě ony daly
zpěváckým bratrstvům jméno - homo literatus je člověk latinsky vzdělaný. Tyto kůry také samozřejmě
představovaly vyšší, významnější a luxusnější podobu předbělohorských literátských bratrstev, podle Zikmunda
Wintra bylo členství v ni