Saturday, September 30, 2006

Teorie poezie

BÁSEŇ - veršované lyrické literární dílo, také lyricko-epické nebo epické
RÝM - zvuková shoda hlásek (slabik) na konci veršů - samohlásky a alespoň jedné souhlásky
Základní rýmová schémata vytváří: rým sdružený (aabb), rým střídavý (abab), rým přerývaný (abcb i abac), rým obkročný (abba) a rým postupný (abc(d)abc(d)). Rozlišujeme také rým úplný (shoda 2 samohlásek a 1 souhlásky) a rým neúplný (shoduje se 1 samohláska a souhláska
VERŠ - základní stavební jednotka básně, verš je především organisován rytmicko-melodicky; přísloušnost k prozódickým systémům